برنامه های تلویزیونی

Persian

الفبای طبیعی ایرانیک یادگار اصلاحات استاد ذبیح بهروز و دکتر رضاهازلی درخط رونیک اقوام ایرانی سکایی

Watch Now
Persian

آموزه های حقوقی اندیشکده ایرانزمین، یکی از شرط های لازم تغییر جهت تمدنی، انجمن مهرایران نشست دوازدهم

Watch Now
Persian

آموزه های اقتصادی اندیشکده ایران زمین و انقلاب صنعتی چهارم، انجمن مهرایران نشست یازدهم

Watch Now
Persian

آموزه های محیط زیستی اندیشکده ایران زمین-انجمن مهرایران، نشست دهم

Watch Now
Persian

آموزه های اجتماعی اندیشکده ایران زمین-انجمن مهر ایران نشست نهم

Watch Now
Persian

حقوق بشر از دیدگاه تمدن ایرانی و حقوق تیره های اسیر ایرانی در دیگر کشورها

Watch Now
Persian

آموزه های سیاسی اندیشکده ایرانزمین-شاهنشاهی گزینشی، بخش دوم-نشست هشتم

Watch Now
Persian

آموزه های سیاسی اندیشکده ایرانزمین- شاهنشاهی گزینشی، بخش یکم -نشست هفتم

Watch Now
Persian

آموزه های جامعه شناختی، فرهنگی و دینی و آیینی اندیشکده ایران زمین-نشست ششم

Watch Now