• سرود و نیایش زرتشت، اهورا مزدا با گویش گاتها
  • مستند زیویه کردستان
  • مستند آتشکده آذرگشسب
  • مستند راز باطری ایرانی